Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 13 353,9 2 617 5 977 -1,1%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 408,6 404 923 5,5%
tovary a služby 1 459,4 307 701 -8,2%
bežné transfery 9 485,7 1 906 4 353 -8,8%
Dotácie obciam a VÚC 1 505,9 217 495 14,8%
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a. n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a. n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 175,0 220 501 1,3%
Kapitálové výdavky 1 902,3 331 755 -59,2%
Výdavky vlády spolu 15 256,2 2 948 6 732 -16,0%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.