Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 202,9 2 617 5 977 5,2%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 192,8 404 923 -3,9%
tovary a služby 1 665,2 307 701 4,7%
bežné transfery 10 344,2 1 906 4 353 -0,5%
Dotácie obciam a VÚC 1 175,8 217 495 -10,4%
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a. n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a. n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 191,1 220 501 2,7%
Kapitálové výdavky 1 794,3 331 755 -61,6%
Výdavky vlády spolu 15 997,2 2 948 6 732 -11,9%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.