Koľko štát vybral?

Sociálne dávky

Približne 33 % verejných financií by mal štát v roku 2016 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 10,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (5,67 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 832 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 1,2 mld. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 225 miliónov.

Výdavky
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 6 288,5 1 159 2 646 2,7%
zamestnanec 1 642,1 303 691 1,9%
zamestnávateľ 4 095,3 755 1 723 2,9%
povinne poistená SZČO 326,3 60 137 3,8%
dobrovoľne poistená osoba 20,7 4 9 88,7%
štát 204,0 38 86 -0,8%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 892,0 164 375 25,8%
pokuty a penále 19,2 4 8 1,0%
dlžné poistné 222,0 41 93 0,5%
ostatné príjmy 650,9 120 274 38,7%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 180,5 1 323 3 022 5,1%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 635,0 117 267 40,2%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.