Koľko štát vybral?

Verejné vzdelávanie

Na vzdelávanie štát v roku 2016 vyčlenil takmer 2,7 mld eur. Štát financuje vzdelávanie z viacerých zdrojov, najmä však z rozpočtu ministerstva školstva a ministerstva vnútra, obcí a VÚC. Základné školy a súvisiace služby z tejto položky tvoria 1,47 mld eur, stredné školy 600 miliónov eur a vysoké školy 634 miliónov eur. Vzdelávanie teda tvorí takmer 8,5 % všetkých verejných výdavkov.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 090,1 385 880 5,9%
daň z príjmov fyzických osôb 1 573,8 290 662 7,2%
daň z nehnuteľností 325,9 60 137 0,6%
daň za špecifické služby 190,3 35 80 4,9%
Nedaňové príjmy 610,0 112 257 -0,4%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 10,0 2 4 0,0%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 019,6 188 429 -33,3%
Finančné operácie 330,0 61 139 -29,1%
Príjmy spolu 4 059,7 748 1 708 -11,4%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).