Koľko štát vyberie?

Najväčší zamestnávateľ

V roku 2016 tvoria mzdové výdavky na štátnych zamestnancov skoro 22 % všetkých výdavkov verejnej správy. Verejná správa tak ostáva stále bezkonkurenčne najväčším zamestnávateľom na Slovensku.

Výdavky
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 090,1 385 880 0,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 573,8 290 662 0,0%
daň z nehnuteľností 325,9 60 137 0,0%
daň za špecifické služby 190,3 35 80 0,0%
Nedaňové príjmy 610,0 112 257 0,0%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 10,0 2 4 0,0%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 019,6 188 429 0,0%
Finančné operácie 330,0 61 139 0,0%
Príjmy spolu 4 211,9 776 1 772 3,7%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).