Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 831,7 -7,3%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 086,3 3,5%
tovary a služby 1 944,9 10,2%
bežné transfery 9 105,9 6,2%
Dotácie obciam a VÚC 1 110,3 16,6%
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 292,9 -9,5%
Kapitálové výdavky 2 546,8 135,9%
Výdavky vlády spolu 17 478,6 17,8%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.