Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Bežné výdavky -9,0% -1 333,4
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 9,4% 195,7
tovary a služby -18,2% -354,7
bežné transfery 14,2% 1 292,9
Dotácie obciam a VÚC 18,1% 201,3
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi -10,3% -133,2
Kapitálové výdavky 83,3% 2 121,3
Výdavky vlády spolu 3,9% 687,8

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.