bežné transfery

Dáta sú uvedené v mil. Eur
bežné transfery
Dotácie obciam a VÚC
Sociálne dávky MPSVR
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe
Do zahraničia