Koľko štát minul?

Prebytky fondov Sociálnej poisťovne

Fondy úrazového, invalidného poistenia a fond poistenia v nezamestnanosti vytvoria v roku 2018 prebytok 809,4 mil. eur. Ak by sa mali vyrovnať príspevky do fondov na úroveň vyplatených dávok, mohli by klesnúť celkové sadzby odvodov do týchto fondov o štvrtinu (z 8 % na 6 %).

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 15 256,2 2 812 6 122 -16,0%
Všeobecná pokladničná správa 2 252,2 415 904 -2,8%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 159,9 214 465 0,0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 658,5 121 264 0,3%
Dotácia Sociálnej poisťovne 365,3 67 147 -19,4%
Kapitálové výdavky n.a. n.a. n.a. n.a.
Rezerva vlády 0,4 0 0 -80,8%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 148,9 212 461 -30,6%
Podpora základného výskumu 34,5 6 14 -93,2%
Šport a kultúra 48,4 9 19 24,4%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) n.a.     n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 414,7 76 166 -2,4%
Vysokoškolské vzdelávanie 489,1 90 196 8,0%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 22,6 4 9 -1,9%
Vzdelávanie - iné formy 83,4 15 33 -58,4%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 164,1 399 868 0,4%
Pomoc v hmotnej núdzi 202,7 37 81 -14,1%
Prídavok na dieťa 312,9 58 126 -0,8%
Rodičovský príspevok 352,4 65 141 -0,8%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 231,5 43 93 1,9%
Pomoc zdravotne postihnutým 226,7 42 91 -2,3%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 89,4 16 36 1,4%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 236,4 44 95 25,6%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 160,1 30 64 6,5%
Vianočné príspevky dôchodcom 81,3 15 33 2,7%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 215,9 40 87 16,7%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 518,6 280 609 3,0%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 392,1 257 559 1,8%
Úrady verejného zdravotníctva 31,3 6 13 2,1%
Plán obnovy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 913,4 168 367 3,1%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 361,0 67 145 7,1%
Prevádzka vojenských zariadení 197,5 36 79 -4,1%
Investície 117,2 22 47 -39,0%
Mierové misie v zahraničí 16,2 3 6 -47,6%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 488,4 274 597 -48,7%
Budovanie a správa ciest 700,1 129 281 -47,9%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 592,5 109 238 -54,6%
Verejná osobná doprava n.a. n.a. n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 12,0 2 5 10,0%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 28,1 5 11 -19,5%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 21,4 4 9 -33,3%
Štátna prémia na stavebné sporenie 27,5 5 11 -23,2%
Bonifikácia hypoték 34,7 6 14 5,1%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 57,9 11 23 16,4%
Rozvoj cestovného ruchu 8,8 2 4 -4,5%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a. n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a. n.a. n.a.
Digitálne služby štátu n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 820,3 151 329 -34,7%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 162,4 30 65 -48,2%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 408,0 75 164 6,0%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 11,5 2 5 -16,1%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 34,8 6 14 10,6%
Podpora regionálneho rozvoja 92,8 17 37 -72,8%
Ministerstvo vnútra SR 2 460,3 453 987 3,7%
Polícia 733,7 135 294 19,7%
Hasiči 130,2 24 52 19,9%
Obvodné úrady štátnej správy 114,1 21 46 -0,0%
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice 39,5 7 16 -0,7%
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 050,4 194 421 -1,8%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a.     n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a.     n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a.     n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a.     n.a.
Bonifikácia hypoték n.a.     n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a.     n.a.
Ministerstvo financií SR 510,3 94 205 -23,1%
Výber daní a colná správa 310,3 57 125 10,5%
Výber daní n.a.     n.a.
Colná správa n.a.     n.a.
Informatizácia spoločnosti 123,0 23 49 -60,5%
Riadenie systému verejných financií 55,7 10 22 -3,0%
Ministerstvo hospodárstva SR 419,5 77 168 -4,9%
Podporné programy a organizácie ministerstva 78,8 15 32 183,6%
Investičné stimuly a dotácie firmám a domácnostiam 49,9 9 20 314,8%
Rozvoj cestovného ruchu 39,7 7 16 12,5%
Podpora podnikania 3,8 1 2 -40,7%
Národný jadrový fond 65,2 12 26 -3,2%
Podpora energetiky a inovácií 221,0 41 89 -20,0%
Ministerstvo životného prostredia SR 293,2 54 118 -56,0%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 186,5 34 75 -57,9%
Protipovodňové opatrenia 31,4 6 13 -70,1%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 24,1 4 10 -53,9%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 23,5 4 9 -81,8%
Ministerstvo spravodlivosti SR 387,5 71 156 -3,3%
Súdnictvo 185,8 34 75 3,6%
Väzenstvo 167,0 31 67 6,2%
Ministerstvo kultúry SR 231,4 43 93 -4,5%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 168,3 31 68 15,4%
Dotácia RTVS 27,3 5 11 -9,8%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 40,2 7 16 2,2%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 181,3 33 73 18,7%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 70,4 13 28 4,5%
Výdavky na činnosť ministerstva 44,2 8 18 12,9%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 34,9 6 14 24,4%
Slovenská akadémia vied 65,3 12 26 -48,6%
Generálna prokuratúra SR 93,4 17 37 15,5%
Slovenská informačná služba 47,0 9 19 -1,4%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 15,1 3 6 -2,4%
Kancelária Národnej rady SR 39,7 7 16 4,4%
Úrad vlády SR 71,4 13 29 -17,7%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 10,7 2 4 -18,9%
Štatistický úrad SR 21,7 4 9 -12,4%
Národný bezpečnostný úrad 12,0 2 5 46,4%
Najvyšší súd SR 10,6 2 4 21,4%
Najvyšší kontrolný úrad SR 9,3 2 4 -8,3%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 4,4 1 2 -3,0%
Úrad jadrového dozoru SR 7,9 1 3 4,3%
Kancelária prezidenta SR 4,4 1 2 13,5%
Ústavný súd SR 4,7 1 2 -13,6%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,0 1 1 -21,4%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 8,6 2 3 17,5%
Protimonopolný úrad SR 2,7 1 1 -37,0%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5,1 1 2 50,5%
Kancelária Súdnej rady SR 0,7 0 0 n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 11,1 2 4 n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.