Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z poistného 6 288,5 6,8%
zamestnanec 1 642,1 7,0%
zamestnávateľ 4 095,3 7,2%
povinne poistená SZČO 326,3 4,5%
dobrovoľne poistená osoba 20,7 -5,6%
štát 204,0 2,9%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 892,0 -15,0%
pokuty a penále 19,2 -20,3%
dlžné poistné 222,0 -6,9%
ostatné príjmy 650,9 -18,5%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 180,5 4,7%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 635,0 -19,4%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.