Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy z poistného 4,0% 251,1
zamestnanec 5,0% 82,3
zamestnávateľ 4,1% 169,5
povinne poistená SZČO 0,7% 2,1
dobrovoľne poistená osoba -50,0% -10,4
štát 3,7% 7,5
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) -32,4% -289,2
pokuty a penále -21,1% -4,1
dlžné poistné -7,4% -16,5
ostatné príjmy -41,3% -268,6
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) -0,4% -30,3
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu -42,5% -269,7

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.