Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Administratívne poplatky 132,0 24 53 -1,9%
Kapitálové príjmy 11,0 2 4 -0,6%
Ostatné príjmy 65,4 12 26 -13,0%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 556,6 103 223 -32,8%
Zahraničné granty n.a.     n.a.
Príjmy spolu 998,8 184 401 -22,6%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.