Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,45 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,92 9,9 10,9 2 5
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,59 0,0 0,6 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,04 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,17 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 6,38 0,0 6,4 1 3
Ministerstvo obrany SR 0,0 9,91 0,0 9,9 2 4
Ministerstvo vnútra SR 0,0 65,88 5,2 71,1 13 30
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 23,36 0,2 23,5 4 10
Ministerstvo financií SR 0,0 160,82 27,2 188,0 35 81
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 46,43 170,5 216,9 40 93
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 10,00 133,9 143,9 27 62
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 4,51 31,3 35,8 7 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 17,23 71,2 88,5 16 38
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,27 0,3 1,5 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 86,00 41,3 127,3 24 55
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 16,48 519,6 536,1 99 230
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 232,79 282,1 514,9 95 221
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 3,39 0,1 3,5 1 1
Štatistický úrad SR 0,0 0,19 0,7 0,9 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,95 0,0 1,0 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 1,24 0,0 1,2 0 1
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,94 0,0 8,9 2 4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 2,99 0,0 3,0 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,17 0,0 1,2 0 1
Protimonopolný úrad SR 0,0 14,32 0,0 14,3 3 6
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,04 0,0 0,1 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 94,48 0,0 94,5 17 40
Všeobecná pokladničná správa 9 293,1 821,38 266,0 10 380,5 1 917 4 447
Slovenská akadémia vied 0,0 2,18 8,6 10,7 2 5
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 9 293,1 1 635,55 1 568,2 12 496,9 2 308 5 353

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.