Účet za služby štátu

Pokladničný bloček predstavuje nástroj, ktorý pomôže bežnému občanovi lepšie pochopiť, kde končia jeho dane a v akej výške prispieva na jednotlivé funkcie štátu. Zároveň informuje občana o schodkovom hospodárení a raste štátneho dlhu, pripadajúceho na jedného občana. Cena jednotlivých služieb má vplyvom prepočtu na jedného občana ilustratívny charakter. Zároveň však táto forma umožňuje ľahko si spočítať, o koľko by sa musela zvýšiť daňová záťaž na jedného občana, keby mali byť napríklad starobné dôchodky zvýšené o 10%.

Metodika

Princíp výpočtu spočíva v stanovení podielov jednotlivých výdavkov na celkových výdavkoch štátu a následnom prepočítaní celkových príjmov štátu podľa stanovených podielov. Každá hodnota teda vyjadruje, aká časť našich daní (odvodov, poplatkov, dividend, či príjmov z EÚ fondov) pripadá na konkrétny druh výdavku.

Pri stanovení výdavkov sme sa snažili obsiahnuť čo najväčšiu časť verejných výdavkov a zároveň predísť dvojitému započítavaniu. Pre zvýšenie informačnej hodnoty sme do výdavkov na školstvo započítali aj vlastné príspevky územnej samosprávy, ktoré sa pohybujú rádovo v sto miliónoch Eur. Tento postup sme neaplikovali pri iných položkách, kde máme nedostatok informácii a samotné spresnenie by zásadne nezmenilo relatívne podiely výdavkovej štruktúry. Detaily stanovenia jednotlivých položiek sú uvedené v priloženej tabuľke nižšie.

S postupom rokov sme do bločku pridali viaceré ďalšie položky, resp. zmenili metodiku výpočtu niektorých položiek. Metodika vykazovania niektorých položiek sa v čase mení, rovnako sa môže zmeniť náplň práce ministerstiev, ako napríklad presun financovania základných škôl do rozpočtu Ministerstva vnútra v roku 2013. Naším cieľom je popísať vo výdavkoch čo najväčšiu časť celkových výdavkov štátu. Vzhľadom na veľkostné obmedzenie bločku, aby nebol na dva listy papiera, je posledným výdavkom položka Iné, ktorá je sumou všetkých ostatných výdavkov, ktoré neboli individuálne vymenované.

V roku 2022 sme uskutočnili nasledujúce zmeny, ktoré majú vplyv na medziročné porovnanie:

Prepočet štátneho dlhu vyplýva z odhadov výsledného Maastrichtského dlhu publikovaného Ministerstvom financií, porovnávame predpokladanú výšku dlhu na konci uplynulého roka s rozpočtovanou výškou dlhu na konci tohto roka.

Počet obyvateľov SR k 30.06.2022 dosiahol podľa Štatistického úradu 5 430 785.

Komentár k jednotlivým výdavkovým položkám

Položka Výdavky Zdroj, popis položky
Členstvo v EÚ 1 587 651 000 Kapitola štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (VPS), vrátane súvisiacich rezerv, Schválený štátny rozpočet 2022
Úroky a správa štátneho dlhu 1 089 706 000 Kapitola VPS, výdavky spojené so správou štátneho dlhu, Schválený štátny rozpočet 2022
Pomoc v hmotnej núdzi 149 826 642 Kapitola MPSVR, podprogram sociálnej inklúzie, Schválený štátny rozpočet 2022
Trh práce a podpora nezamestnaných 582 179 932 Kapitola MPSVR, program "Politika zamestnanosti" plus výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne, Schválený štátny rozpočet 2022 a rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2022
Podpora rodiny a starostlivosti 2 544 595 347 Kapitola MPSVR, položka obsahuje rodinné prídavky, príspevky, platbu poistného (starobné poistenie za matky), starostlivosť o ohrozené deti, nesystémové dávky poistenia, podpora sociálnych služieb, výdavky obcí a VÚC na sociálne služby podľa funkčnej klasifikácie, Schválený štátny rozpočet 2022 a rozpočty obcí a VÚC na rok 2022
Cestná doprava 2 886 413 912 Kapitola MDVRR, program cestná doprava - vrátane výdavkov NDS financovaných zo ŠR, SSC a výdavkov na PPP projekty, ďalej výdavky Obcí a Vúc na tento účel vrátane podpory autobusovej dopravy, Schválený štátny rozpočet 2022. Vo výdavkoch sú aj výdavky OP Cestná infraštruktúra určené na cestnú infraštruktúru. Vo výdavkoch sú aj výdavky NDS, ktoré nie sú kryté z rozpočtu MDVRR. Schválený štátny rozpočet 2022 a rozpočty obcí a VÚC na rok 2022
Železnice 1 414 885 380 Kapitola MDVRR, výdavky podľa funkčnej klasifikácie, Železničná doprava bez regulácie v železničnej doprave, Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov. Vo výdavkoch sú aj výdavky ŽSR a ZSSK, ktoré nie sú kryté z rozpočtu MDVRR. Schválený štátny rozpočet 2022
Podpora bývania 67 725 000 Kapitola MDVRR, Program podpora rozvoja bývania vrátane výdavkov ŠFRB okrem pôžičiek poskytnutých fondom, vrátane výdavkov Obcí na rozvoj bývania podľa funkčnej klasifikácie. Schválený štátny rozpočet 2022 a rozpočty obcí na rok 2022
Materské školy 586 800 000 Konsolidovaný rozpočet verejnej správy na rok 2022 vo funkčnej klasifikácie COFOG, kategórie 091 Primárne a predprimárne vzdelávania a 096 vedľajšie služby v školstve
Základné školy 2 204 957 964 Výdavky Ministerstva školstva na regionálne školstvo (prvý a druhý stupeň), vedľajšie služby z rozpočtu Ministerstva školstva, a výdavky obcí očistené o dotácie z Ministerstva školstva uvedené v Prílohe 5 rozpočtu verejnej správy na rok 2022
Stredné školy 756 580 000 Výdavky Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra na stredné školy, vedľajšie služby z rozpočtu Ministerstva školstva, a výdavky VÚC očistené o dotácie z Ministerstva školstva uvedené v Prílohe 5 rozpočtu verejnej správy na rok 2022
Vysoké školy 840 001 000 Schválený štátny rozpočet na rok 2022, výdavky verejných vysokých škôl spolu (prílohy rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2023)
Podpora poľnohospodárov 1 159 774 285 Kapitola MPRV, celý rozpočet okrem financovania chodu ministerstva a jeho organizácií a financovania regionálneho rozvoja. Schválený štátny rozpočet 2022
Polícia 916 737 270 Rozpočet Ministerstva vnútra na rok 2022 podľa programovej klasifikácie, podprogram 0D601 Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, podprogram 0D608 Riadenie a kontrola. Do výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na Policajné služby obcí podľa funkčnej klasifikácie
Dopravné podniky 272 578 000 Výdavky dopravných podnikov znížené o splácanie istiny, a časť transferov (prílohy rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2023)
Armáda 1 837 518 559 Kapitola Ministerstva obrany, výdavky celého ministerstva, Schválený štátny rozpočet na rok 2022. Výdavky VPS na rozvoj obrany v Hlavnej knihe rozpočtu verejnej správy na rok 2022
Informačné systémy 293 082 623 Kapitola MIRRI, Medzirezortný program Informačná spoločnosť a kapitola Ministerstva financií, program Informačné technológie ,Schválený štátny rozpočet 2022
Výber daní a ciel 359 238 000 Kapitola financie v Hlavnej knihe, výdavky na fiannčnú správu, Schválený štátny rozpočet 2022
Podpora energetiky a inovácií 447 678 941 Kapitola Ministerstva hospodárstva, OP Výskum a inovácie, Podpora zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky, Podpora energetickej efektívnosti a prevod do Národného jadrového fondu. Schválený štátny rozpočet 2022
Súdy, väznenie, prokuratúra 728 655 000 Hlavná kniha, kapitola súdnictvo a prokuratóra a kapitola väzenstvo. Schválený štátny rozpočet 2022
Divadlá, Múzeá, Granty, RTVS 540 714 678 Kapitola Ministerstva kultúry zo schváleného rozpočtu 2022, program Inštitucionálna podpora organizácii, Dotačný systém bez dotácie pre RTVS, rozpočet RTVS v prílohy schváleného rozpočtu na rok 2022, výdavky na Kultúrne a vysielacie služby Obcí a VÚC podľa funkčnej klasifikácie na rok 2022
Starobné dôchodky 7 567 036 000 Celkové výdavky fondu starobného poistenia (sú v nich zahrnuté aj dotácie SP zo štátneho rozpočtu, ktoré občania financujú z daní), Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022 a podprogram Vianocný príspevok dôchodcom v kapitole MPSVR na rok 2022
Invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým 1 513 310 540 Celkové výdavky fondu invalidného poistenia, Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022 a Kapitola MPSVR, program "kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP". Schválený štátny rozpočet 2022
Nemocenské poistenie 1 059 456 000 Celkové výdavky fondu nemocenského poistenia, Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022
Zdravotná starostlivosť 5 693 854 000 Výdavky z verejného zdravotného poistenia (obsahujú aj platbu MZ za dôchodcov a deti). (prílohy rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2023)
Činnosť úradov miest a VÚC 1 314 480 000 Obce a VÚC, Všeobecné verejné služby (prevádzka úradov VÚC, mestských úradov, zastupiteľstiev, matriky) vrátane transferov. Funkčná klasifikácia rozpočtu obcí a VÚC za rok 2022
Ochrana životného prostredia 1 191 350 727 Kapitola Ministerstva životného prostredia, vrátane výdavkov obcí na nakladanie s odpadmi, Výdavky Environmentálneho fondu bez finančných operácii. Schválený štátny rozpočet 2022
Rezervy vlády a covidové opatrenia 1 269 103 000 Položka "rezervy" v rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy (v hlavnej knihe rozpočtu VPS); zahŕňa najmä rezervu na výber daní a na mzdy a poistné zamestnancov verejnej sféry, rezervu na významné investície prípadne iné. Rezerva na prostriedky EÚ nie je zahrnutá. Schválený štátny rozpočet 2022
Podpora regionálneho rozvoja 477 189 000 Hlavná kniha, výdavky na regionálny rozvoj. Schválený štátny rozpočet 2022
Príspevkové organizácie verejnej správy 199 378 000 Výdavky príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC ponižené o prijaté granty a transfery od iných inštitúcií, (prílohy rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2023)
Iné 7 834 943 200 Túto položku tvoria všetky ostatné výdavky verejnej správy. Napríklad zvyšné fondy Sociálnej poisťovne: správny fond, úrazové poistenie, garančné poistenie. Vo výslednej podobe bločku, v ktorej sú hodnoty položiek prepočítané na jedného občana, je položka "Iné" upravená tak, aby súčet všetkých položiek dával výslednú sumu "Spolu" zodpovedajúcu priemernému príjmu verejnej správy od každého občana
Spolu výdavky 49 387 400 000