Vesmír verejných výdavkov 2023

7 September 2023

Tohtoročný vesmír obsahuje rekordný deficit

Schválený deficit verejnej správy by mal dosiahnuť 7,8 mld. eur, čo je historický rekord. V pomere k HDP by mal dosiahnuť 59%.

Vysoký deficit je spôsobený viacerými faktormi.

1)  dotovaním cien energií, ktoré sa skrývajú v rôznych kapitolách. Nájdete ich v podpore lacnejších energií pre firmy v rozpočte Ministerstva hospodárstva SR, v dotáciách pre zariadenia sociálnych služieb v rozpočte Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí SR a v rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy (dohromady vyše 3,5 mdl. Eur). Časť nákladov na dotovanie cien energií nie je v rozpočte vôbec, ide na úkor tržieb Slovenských elektrární a.s., prejavili sa tiež v poklese zisku štátom vlastneného Slovenského plynárenského podniku a.s.

2) Výrazné nárasty sú spôsobené valorizáciou sociálnych dávok, najmä dôchodkov. Starobné dôchodky majú dosiahnuť 8,27 mld. eur, čo predstavuje 14% verejných výdavkov.

Nákladné zvyšovanie dávok rodinnej politiky je uvedené v rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy, sú to zdroje na dofinancovanie daňového bonusu a rodičovský dôchodok v objeme viac ako 0,7 mld. eur. Celkovo dosiahnu výdavky na daňový bonus (buď vo forme zníženia dane z príjmov, alebo doplatku tým, ktorí majú príliš nízky daňový základ) 1,1 mld. eur.

Prídavok na dieťa vzrástol tiež o viac ako 50%, rozpočtuje sa naň viac ako 0,5 mld. eur.

3) Po úspešnom štrajku/vyjednávaní lekárov došlo k výraznému rastu odvodov za poistencov štátu, medziročný rast o 515 mil. eur. S tým súvisí aj nárast výdavkov zdravotných poisťovní o viac ako 20%, to je o 1,2 mld. eur viac.

4) Veľké nárasty výdavkov v rozpočte sú spôsobené aj rozpočtovaním nových výdavkov z Eurofondov. Nájdete ich najmä v rozpočte Ministerstva životného prostredia a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a investícií.

Takisto výdavky Plánu obnovy a odolnosti, ktorý sme ako nové položky zaradili do výdavkov Ministerstva zdravotníctva a školstva.

5) Posledným skokanom je ministerstvo obrany s nárastom výdavkov o 0,76 mld. Eur čo spôsobila najmä vojna na Ukrajine a ide o investície a prevádzku vojenských zariadení.

Medzi ministerstvami sa našlo aj jedno, ktorému výdavky klesli. Ministerstvo pôdohospodárstva.

 

Rozpočtované príjmy sú medziročne vyššie o 6,9 mld. Eur. Narástli všetky druhy daní a odvodov vďaka vyššej inflácií a rastu miezd. Nárast nedaňových príjmov o 120% obsahuje kompenzácie na riešenie vysokých cien energií.

 

Rekordný rozpočtovaný deficit 7,8 mld. eur navýši celkový štátny dlh na 70,7 mld. eur. Legislatíva prijímaná nad rámec schváleného rozpočtu, vrátane mimoriadnej valorizácie dôchodkov podľa prognózy MFSR môže zvýšiť deficit v roku 2023 až o 8,2 mld. eur.