Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Pracujúci a zamestnanci

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Zamestnanci vo verej. sektore 674 900 678 200 698 700 670 700 700 900 728 400 756 000
Zamestnanci v súkrom. sektore 1 467 500 1 518 500 1 505 800 1 482 400 1 476 400 1 485 900 1 458 800
Podnikatelia spolu 382 700 380 900 384 700 377 200 380 700 388 400 393 500
Ostatní pracujúci 1 700 1 400 2 000 1 000 2 600 1 200 1 600
Pracujúci celkove 2 526 800 2 579 000 2 591 200 2 531 300 2 560 600 2 603 900 2 610 000

Popis tabuľky

Za zamestnancov vo verejnom sektore sa v rámci metódy Výberového zisťovania pracovných síl považujú osoby pracujúce v štátnom podniku, v organizácii s vlastníctvom územnej samosprávy (krajskej samosprávy a samosprávy obce) a osoby pracujúce v organizácii s medzinárodným vlastníctvom s prevažujúcim verejným sektorom. Údaje sú vždy k 31.12. daného roka.