Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 24,60 11,9 0,18 1,04
Kancelária prezidenta SR 3,88 1,2 0,22 0,01
Úrad vlády SR 21,60 11,6 73,72 48,14
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Ústavného súdu SR 5,07 1,8 0,40 0,15
Kancelária Najvyššieho súdu SR 13,77 1,9 0,68 0,35
Generálna prokuratúra SR 101,12 11,6 4,78 1,97
Najvyšší kontrolný úrad SR 9,53 2,0 0,10 1,21
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 76,40 42,0 34,58 1,39
Ministerstvo obrany SR 596,55 562,6 151,85 22,19
Ministerstvo vnútra SR 1 006,55 464,9 89,65 74,78
Ministerstvo spravodlivosti SR 375,33 109,0 23,58 64,89
Ministerstvo financií SR 304,87 196,6 25,14 23,15
Ministerstvo životného prostredia SR 15,46 15,9 38,44 495,96
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 267,81 245,9 2 710,00 417,76
Ministerstvo zdravotníctva SR 80,46 22,3 1 300,00 200,53
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 229,58 156,0 3 030,00 42,12
Ministerstvo kultúry SR 25,42 20,1 236,61 36,77
Ministerstvo hospodárstva SR 20,26 17,4 252,28 226,54
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 52,20 37,3 1 120,00 4,02
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 38,94 366,1 709,76 1,10
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 21,21 686,7 63,59 20,04
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5,51 11,6 0,60 2,98
Štatistický úrad SR 18,52 13,9 0,93 1,83
Úrad pre verejné obstarávanie 7,73 2,9 0,53 0,14
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,46 1,5 0,02 0,03
Úrad jadrového dozoru SR 6,01 3,5 1,06 0,36
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,99 0,6 0,19 0,14
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3,40 1,3 1,34 1,48
Protimonopolný úrad SR 2,26 0,6 0,03 0,03
Národný bezpečnostný úrad 8,86 2,8 0,96 0,25
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,38 6,1 0,03 0,00
Všeobecná pokladničná správa 187,23 3 240,0 1 510,00 1 320,00
Slovenská akadémia vied 20,28 5,1 59,03 0,64
Kancelária Súdnej rady SR 1,64 0,6 0,01 0,01
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 4,82 0,7 0,05 0,00
         
Spolu 3 565,71 2 675,9 10 974,58 1 628,14

Popis tabuľky