Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 21 330,0 3 915 8 526 -13,6%
Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 3 565,7 654 1 425 5,3%
Tovary a služby 4 610,0 846 1 843 -42,7%
Bežné transfery 3 332,6 612 1 332 -10,6%
Dotácie obciam a VÚC 1 647,4 302 658 0,8%
Sociálne dávky MPSVR 5 280,0 n.a. n.a. -2,0%
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 1 450,0 n.a. n.a. 5,8%
Do zahraničia 1 450,0 n.a. n.a. 27,2%
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 0,3 0 0 0,0%
Kapitálové výdavky 4 110,0 754 1 643 41,2%
Výdavky vlády spolu 25 440,0 4 669 10 169 -7,9%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery, a to buď jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve (regionálne školstvo).