Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 16 932,7 3 103 6 535 15,8%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 3 282,0 601 1 267 9,2%
tovary a služby 2 675,9 490 1 033 10,0%
bežné transfery 10 974,6 2 011 4 235 11,8%
Dotácie obciam a VÚC 1 698,6 311 656 26,4%
Sociálne dávky MPSVR 1 834,9 n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 848,0 n.a. n.a. n.a.
Do zahraničia 913,6 n.a. n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 156,6 212 446 -1,8%
Kapitálové výdavky 1 628,1 298 628 -44,1%
Výdavky vlády spolu 18 560,9 3 401 7 163 5,8%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery, a to buď jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve (regionálne školstvo).