Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 1,1 0 0 -6,2%
Tovary a služby 2,5 0 1 -3,2%
Ostatné 0,4 0 0 -15,3%
Výdavky spolu 4,2 1 2 -3,8%
Poskytnuté úvery 187,8 35 80 7,6%
Splátky úverov 113,5 21 49 8,1%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 13,7 3 6 1,4%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.