Dane z majetku

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Dane z majetku
Dane z dedičstva a darovania
Z prevodu a prechodu nehnuteľností